Aksiyadorlik kapital

“Uzpartamponaj” AJ ustav kapitali – 718 029 000 so’m